a, b = a+1, b+1, b+2 print(a,b) --输出1 2 为何时2呢?我感觉答案影噶是--输出1 1

a, b = a+1, b+1, b+2

print(a,b)

--输出1   2

请先 登录 后评论

1 个回答

loooooooong - java 工程师
a, b = a+1, b+1, b+2

等价于

a = a + 1
b = b + 1
未定义变量 = b + 2 -- 这条会在编译时忽略

因题目中未说明 a 与 b 的初始值, 故无法进行验证

如 a = 0, b = 1, 则输出为正确值.

请先 登录 后评论
  • 0 关注
  • 0 收藏,245 浏览
  • 小溪 提出于 2020-02-07 15:26

相似问题