3 uart.read()函数能读取16进制数吗?

官方文档上说uart.read()默认返回字符串,但是我这边要连接串口摄像头,希望能返回16进制数,有什么办法吗?

请先 登录 后评论

1 个回答

LuatCustomer

请参考http://ask.openluat.com/article/894

请先 登录 后评论